Võta meiega ühendust:
Meilt saab ainsana Eestis tellida veebimajutuse paketi koos valmis e-poega
Lisaks pakume soodsaimat veebimajutust tavakasutajale!

Tingimused

SÄTTED
1.1. Käesolevaid Serveriteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile Intermedia poolt pakutavate Serveriteenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.
 
1.2. Lisaks kohalduvad Serveriteenustele Intermedia Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Serveriteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.
 
KASUTATAVAD MÕISTED
2.1. Serveriteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:
 
2.1.1. Füüsiline Server – Intermedia valduses olev Kliendile Serveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele on juurdepääs vastavate autoriseerimiskoodidega;
 
2.1.2. Virtuaalserver – Ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ning Intermedia teiste klientidega jagatud ressurss, mida kasutades saab Klient esitleda talle kuuluvaid materjale. Mõiste Virtuaalserver hõlmab ka Intermedia poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks Kliendile eraldatud ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ressurssi;
 
2.1.3. Server – Füüsiline Server ja / või Virtuaalserver.
 
TEENUSE KASUTAMINE
3.1. Kliendil on õigus kasutada Serverit oma rakenduste ja materjalide hoidmiseks ja / või esitamiseks avalikkusele, sõltuvalt Serveriteenuse liigist ka elektronposti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks, elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks, samuti muul moel, mis vastab Serveriteenuse kirjeldusele;
 
3.2. Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma tema poolt paigaldatud tarkvara kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse.
 
3.3. Klient vastutab temale eraldatud Serveri sisu eest, sh kohustub mitte avaldama Serveris materjale või osutama teenuseid, mis on vastuolus õigusaktidega või heade tavadega või mis rikuvad kolmandate isikute õigusi. Sealhulgas on keelatud autoriõigusega kaitstud meedia ning tarkvara kasutamine või levitamine, kui selleks puudub nõutav litsents.
 
3.4. Klient ei kasuta Serveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Serveri sihipärast tööd ning kohustub kõrvaldama need hiljemalt kaheteistkümne (12) tunni jooksul peale Intermedia poolt vastavasisulise teate esitamist.
 
3.5. Klient kohustub mitte kasutama Serveris selliseid programme või rakendusi, mis võimaldavad interneti kasutajatel saata massposti (rämpsposti), ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju ning mitte saatma selliseid kirju ka ise. Keelatud on pakkuda Serverist selliseid teenuseid (näiteks proxy, open DNS resolver jms) või kasutada Serverit sellisteks tegevusteks, mis on käsitletavad rünnetena kolmandate isikute vastu (sh portide skaneerimine, arvutivõrke ja/või neis asuvaid seadmeid koormavad päringud jms).
 
3.6. Intermedia’l on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi Serveriteenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku või Lepingu Dokumente rikkuva tegevuse lõpetamiseks, sh ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Serverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada. Intermedia jätab vastava tehnilise info omajana endale õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on Serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning seega vajadusel teenuse Kliendile peatada, põhjendades oma otsust Kliendile.
 
SERVERI HOOLDUS. RIKETE KÕRVALDAMINE
4.1. Stabiilse Serveriteenuse pakkumiseks teostab Intermedia regulaarselt Serveri hooldust. Intermedia teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Serveriteenuse tavapärast kasutamist, vähemalt viis (5) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel sooritada hooldustöid ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.
 
4.2. Intermedia kõrvaldab Serveri rikked mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul.
 
4.3. Intermedia teeb Kliendi materjalidest võimalusel regulaarselt varukoopiaid, kuid ei taga materjalide säilimist.
 
4.4. Intermedia teeb vajadusel perioodilisi hooldustöid ning tark- ja riisvaralisi uuendusi iga jooksva kuu esimese esmaspäeva varahommikul, ajavahemikul kell 01.00 kuni 06.00 ning need tööd võivad sisaldada kuni 30 minutilisi katkestusi Kliendi Serveriteenustele. Perioodilistest töödest Klienti täiendavalt ei teavitata.
 
SERVERITEENUSE PEATAMINE
5.1. Intermedia’l on õigus peatada Kliendile Serveriteenuse osutamine koheselt, kui:
 
5.1.1. Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Serverile rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel Intermedia’t osutamast teenuseid;
 
5.1.2. Kliendi vastu on suunatud internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);
 
5.1.3. Klient ei järgi punktis 3.6 osundatud Intermedia ettekirjutust.
 
POOLTE VASTUTUS
6.1. Intermedia ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:
 
6.1.1. Kliendi poolt Serveris kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;
 
6.1.2. Kliendi tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Kliendi poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Serveriteenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;
 
6.1.3. kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);
 
6.1.4. viiruste levimine.
 
6.2. Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Serveri kahjustamisega või Intermedia tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui Intermedia on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui Kliendi tegevus Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata Intermedia poolsest hoiatamisest.
 
LEPINGU LÕPPEMINE
7.1. Intermedia saadab Kliendile 30 päeva enne Teenuslepingu tähtaja möödumist teate võimalusest seda pikendada.
 
Intermedia Hosting © 2024